Hlavní podmínky pro vkládání příspěvků na www.podvodnici.eu

1. Veškeré služby na podvodnici.eu jsou uživatelům poskytovány zdarma. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby podvodnici.eu – například úprava,oprava příspěvku.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny, bude-li v rozporu s platnými zákony, podmínkami podvodnici.eu nebo dobrými mravy.Provozovatelem stránek podvodnici.eu je fyzická osoba Laura Murphy, 6457 Griffiths Ave, Cincinnati, OH 87896. Případné právní spory řešíme přímo u příslušného amerického soudu.

3. Provozovatel má právo smazat  pokud je příspěvek vložen do nesprávné sekce s ohledem na text nebo pokud  budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat příspěvek i při podezření, že příspěvek odporuje podmínkám podvodnici.eu.

4. Vložený příspěvek bude bezplatně zveřejněn společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl.

5. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít příspěvek odstranit, musí tak učinit sám u příslušného příspěvku.

6. Provozovatel pouze zprostředkovává prostor mezi uživatelem/li a veřejností – nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání,pravost nebo odebrání.

7. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v příspěvku, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

8. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb podvodnici.eu ani za způsob jakým služby podvodnici.eu využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

9. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb podvodnici.eu. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb podvodnici.eu nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

10. Uživatel odpovídá za to, že obsahem příspěvku a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k příspěvku nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany uživatelů neodpovídá,neboť toto není technicky možné.

11. Za obsah příspěvku odpovídá uživatel. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah příspěvku. Uživatel je povinen při zadávání příspěvku dodržovat tyto podmínky a příslušné právní předpisy.

12. V případě, že Uživatel připojí k příspěvku fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení příspěvku na server či v rámci provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění příspěvku na serveru a ke způsobům užití v souladu s určením serveru s těmito podmínkami.

15. Uživatel nesmí k příspěvku připojovat fotografie z příspěvků jiných uživatelů.

16. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb podvodnici.eu věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby podvodnici.eu mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

17. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

18. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

19. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

20.Registrací na portálu podvodnici.eu dává uživatel souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou vymezených zákonem.

21.Provozovatel je oprávněn vyžadovat administrativní poplatek za práci programátora, který na podnět třetích stran nucen upravovat obsah portálu, mazat příspěvky,optimalizovat výkon,provádět programátorské práce ve vymezeném rozsahu.Tato odměna činí 900 Kč a je hrazena externí společnosti spravující zabezpečení a chod portálu provozovatele.

22.Provozovatel je v určitých situacích oprávněn předat informace o uživateli třetí straně v rozsahu daným zákonem nebo v trestně právním řízení mezi registrovaným uživatelem a třetí stranou.

23.Provozovatel portálu podvodnici.eu je v součinnosti s veškerými institucemi a řídí se zákony české republiky.

Zpracování osobních údajů

1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

2. Pro účely užívání služby Serveru uživatelem, zejména vkládání příspěvků a při užívání Serveru (zejména adresné, popisné a fakturační údaje a jiné).

3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě uživatel užívají služby Serveru a jejíchž smluvní stranou je provozovatel, jako subjekt osobních údajů.

4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 2. a 3. Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

5. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli zprávy, obsahující informace o novinkách, které podvodnici.eu nabízí.

6.Platební údaje, faktury jsou archivovány po dobu tří let.[email protected]

NEBO : https://podvodnici.eu/kontakt/

GDPR: https://podvodnici.eu/gdpr/